Прес-центр

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення деяких норм Податкового кодексу України) № 8217

19-04-2011

Пропозиції та зауваження Асоціації «Індустріальний Телевізійний Комітет» (далі – ІТК) до Проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення деяких норм Податкового кодексу України) № 8217 від 12.03.2011.

Автор: н.д. Хомутинник В.Ю. 

 У Податковому кодексі України було враховано більшість, але не всі  аспекти щодо пільг для кіновиробництва та розповсюдження національних фільмів, що є важливими для кіно- та теле- індустрії. Серед моментів, на які слід звернути увагу та які б хотілося доопрацювати, є, зокрема:

  • Відсоткові обмеження (не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік) щодо включення до складу інших витрат сум коштів або вартість майна, добровільно перерахованих/переданих на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, а, також, (не більше 10 відсотків вартості виробництва) щодо визначення об’єкта оподаткування враховуються такі витрати подвійного призначення як будь-які витрати із страхування ризиків, пов’язаних із виробництвом національних фільмів.
  • Часові обмеження (тимчасове звільнення - до 1 січня 2016 року від оподаткування податком на додану вартість  та сплати земельного податку суб’єктів кінематографії).
  • Обмежено, також, коло суб’єктів, зокрема, з усіх суб’єктів кінематографії, лише виробники фільмів можуть бути звільнені від податку на земельні ділянки. 
  • Не закріплені норми, які б сприяли залученню іноземного інвестування у кіновиробництво;
  • Положення щодо амортизації нематеріальних активів групи 5, закріплені у підпунктах 145.1.1 та 145.1.2 пункту 145.1 статті 145 Податкового кодексу України. На наш погляд, більш коректним було б встановлення дати закінчення строку корисного використання нематеріальних активів групи 5 у Наказі по підприємству, при цьому строк корисного користування нематеріальних активів групи 5 був би не більший, ніж строк дії права користування, вказаний у правовстановлюючому документі, і не менше, ніж 2 роки, за винятком випадків застосування виробничого методу амортизації у випадках створення об’єктів на замовлення.
  • Не зрозуміло чи віднесене до витрат подвійного призначення спонсорство.

Вважаємо, що закріплення пільг для кіновиробників та розповсюджувачів національних фільмів у Податковому кодексі України сприятиме виведенню українського кінематографу з кризи та повинно бути першочерговим національним завданням.

Таким чином, пропонуємо викласти ряд положень Податкового кодексу України, що  стосується кіновиробництва таким чином:

1) Підпункт е) пункту 138.10.6 Частини 138.10 Статті 138 «Склад витрат та порядок їх визнання» Податкового Кодексу України  викласти у наступній редакції:

«е) суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних), фільмів спільного виробництва та аудіовізуальних творів;»

 

2) Пункт 140.1.6. Частини 140.1. Статті 140. «Особливості визнання витрат подвійного» викласти у наступній редакції:

«140.1.6. будь-які витрати із страхування ризиків загибелі врожаю, транспортування продукції платника  податку;  цивільної відповідальності, пов'язаної з експлуатацією транспортних засобів, що перебувають у складі основних засобів платника податку; будь-які витрати із страхування ризиків, пов'язаних із виробництвом національних фільмів та фільмів спільного виробництва; екологічної та ядерної шкоди, що може бути завдана платником податку іншим особам; майна платника податку; об'єкта фінансового лізингу, а також оперативного лізингу, концесії державного чи комунального  майна за умови, якщо це передбачено договором; фінансових, кредитних та інших ризиків платника  податку, пов'язаних із провадженням ним господарської діяльності, в межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладення такого страхового договору, за винятком страхування життя, здоров'я або інших ризиків, пов'язаних з діяльністю фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах  з платником податку, обов'язковість якого не передбачена законодавством,  або будь-яких витрат із страхування сторонніх фізичних чи юридичних осіб.»;

 

3) Частину 12. Підрозділу 2. «Особливості справляння податку» викласти у наступній редакції:

«12. Звільняються  від оподаткування податком на додану вартість  операції  з  постачання національних фільмів та фільмів спільного виробництва, визначених Законом України "Про кінематографію", виробниками, демонстраторами та розповсюджувачами національних фільмів та фільмів спільного виробництва, а також постачання робіт та послуг з виробництва,  у тому числі тиражування, національних фільмів, фільмів спільного виробництва та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених, субтитрованих державною мовою на  території України, а також постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення та/або субтитрування державною мовою іноземних  фільмів  на  території України.»;

 

4) Частину 13. Підрозділу 2. «Особливості справляння податку» викласти у наступній редакції:

«13. Звільняються  від оподаткування податком на додану вартість  операції  з  постачання послуг з демонстрування, розповсюдження та/або  публічного сповіщення національних фільмів, фільмів спільного виробництва та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених та/або  субтитрованих  державною  мовою  на  території України,  демонстраторами,  розповсюджувачами та/або організаціями мовлення (публічними сповіщувачами).»;

 

5) Частину 19 Підрозділу 4. «Особливості справляння податку на прибуток підприємств» викласти у наступній редакції:

«19. Не  включаються до доходів суми коштів або вартість майна, отримані суб'єктами кінематографії (виробниками фільмів) та/або суб'єктами мультиплікації (виробники мультиплікаційних фільмів) і  спрямовані на виробництво національних фільмів та фільмів спільного виробництва.»

 

6) Частину 3. Підрозділу 6. «Особливості справляння земельного податку справляння податку на прибуток підприємств»» викласти у наступній редакції:

«3. Звільняються від сплати земельного податку суб'єкти кінематографії (виробники національних фільмів), перелік яких  затверджується Кабінетом Міністрів України, за земельні ділянки, що використовуються для забезпечення виробництва національних фільмів та фільмів спільного виробництва.»

 

7) Пункт 145.1.2 частини 145.1 статті 145 «Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації» викласти в наступній редакції:

«145.1.2. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше ніж визначено в пункті 145.1, і призупиняється на період його виводу з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації).

Нарахування амортизації у відношенні об’єктів, що входять до групи 5, як визначено в підпункті 145.1.1 пункту 145.1 статті 145 Кодексу, здійснюється протягом строку корисного користування (експлуатації) об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше як 2 роки, за винятком випадків застосування виробничого методу амортизації у випадках створення об’єктів на замовлення».

8) Викласти п. 140.1.5. ст. 140 Податкового кодексу України у наступній редакції:

«140.1.5. витрати платника податку на проведення реклами (в тому числі витрати на спонсорство).

Враховуючи вищевикладене, просимо Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики врахувати запропоновані зміни до Податкового кодексу України.

Посилання на законопроект